Apstiprināts Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes sastāvs nākamajiem trīs gadiem

Apstiprināts Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes sastāvs nākamajiem trīs gadiem

Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padome izveidota 2003. gadā, lai veicinātu institūciju sadarbību un lēmumu pieņemšanu jautājumos par UNESCO Pasaules mantojuma vietas Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību. Padomes kompetencē ir sniegt atzinumus par Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojuma jautājumiem, izvērtēt ieceres par jaunu objektu būvniecību, ēku un būvju rekonstrukciju vai nojaukšanu, kā arī pieminekļu uzstādīšanu un atjaunošanu Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā, sniegt atzinumu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un par kultūras pieminekļu aizsardzību atbildīgajai Rīgas Domes institūcijai par dažādu pārveidojumu ietekmi uz kultūrvēsturisko vidi, kā arī citas tiesības saskaņā ar Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā noteikto.

Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomē turpmāk darbosies: Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvji J. Asaris, J. Dambis, J. Zilgalvis, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas pārstāve D. Baltiņa, Rīgas pilsētas pārstāvji: V. Brūzis, A. Kušķis, I. Purmale, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāve I. Tapiņa, Latvijas Arhitektu savienības padomes loceklis A. Lapiņš un kultūras ministres uzaicināts speciālists arhitekts A. Kronbergs. Padomes darbā tiek pieaicināti arī eksperti. Iepriekšējā periodā pastāvīgi pieaicinātie eksperti bija Rīgas pilsētas arhitekts G. Princis un Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvis U. Bratuškins. 

Saskaņā ar padomes nolikumu sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī, tradicionāli trešdienās. Padomes sēdes ir atklātas, to tehnisko un organizatorisko darbību nodrošina Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. Padomes sastāvu apstiprina uz trim gadiem, Padomes priekšsēdētāju no sava vidus ievēlē padomes locekļi. Kopš padomes dibināšanas notikušas 296 sēdes, vidēji sēdē izskatot 7 – 10 jautājumus. Padomes garākā sēde norisinājusies 5 stundas un 33 minūtes, savukārt, īsākā – vien 25 minūtes. Nozīmīgākie vērtētie jautājumi ir Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojums, Daugavas kreisā krasta silueta attīstības koncepcija, grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 8. marta noteikumos Nr. 127 „Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi”, “Rail Baltic” trases attīstība un citi nozīmīgi jautājumi. Ar visiem padomes protokoliem iespējams iepazīties inspekcijas tīmekļa vietnē www.mantojums.lv. 

Padomes darbu augstu novērtējuši arī citu valstu kultūras mantojuma aizsardzības institūciju pārstāvji, meklējot iespējas nodrošināt līdzīgu saglabāšanas un aizsardzības mehānismu savām Pasaules mantojuma vietām. 

Nākamā, 297. Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes sēde notiks 2017. gada 13. septembrī 14:00 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas sanāksmju zālē (ieeja no Mazās pils ielas 19).