Par lielveikala „Depo” būvniecību Jelgavā

Par lielveikala „Depo” būvniecību Jelgavā

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) uzskata, ka izvēlētā novietne lielveikalam Jelgavā ir nepiemērota, jo no pilsētas plānošanas viedokļa tā ir vērtīga teritorija, kas atrodas unikāla kultūras pieminekļa tuvumā.

Inspekcija nav pret vietas attīstību, bet uzskata, ka šajā vietā jāattīsta sabiedriski nozīmīga funkcija un kvalitatīva publiskā ārtelpa. Kaut arī formāli šī vieta neatrodas Jelgavas pils aizsardzības zonā, tomēr Inspekcija jau 2014.gadā, sniedzot viedokli par lokālplānojumu teritorijai starp Rīgas, Cukura un Peldu ielām Jelgavā, aicināja izvērtēt plānojamās apbūves ietekmi uz Jelgavas pili, un ieteica zemesgabalu Krasta ielā 1 saglabāt kā rekreācijas teritoriju, kur pieļaujama teritorijas labiekārtošana un tādu rekreācijas būvju izvietošana, kas neietekmē Jelgavas pils un Jelgavas pilsētas vēsturiskā centra uztveri no Lielupes pretējā krastā esošiem nozīmīgiem skatupunktiem.

Arī publiskā telpā pieejamā informācija par arhitektūras ideju konkursa rezultātā iegūtu individuālo pieeju lielveikala arhitektūrā pēc Inspekcijas ieskatiem neatbilst ne Inspekcijas sniegtajiem ieteikumiem pie lokālplānojuma izstrādes, ne Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014.gada 24.jūlija saistošiem noteikumu Nr.14-17 „Teritoriju Cukura ielā 2B, Cukura ielā 2, Cukura ielā 2A, Cukura ielā 4 un Krasta ielā 1, Jelgavā izmantošanas un apbūves noteikumi un funkcionālais zonējums” prasībām.

Ja pašvaldība nerēķinās ar savā teritorijā esošām ainaviskām vērtībām, tad viens no iespējamiem risinājumiem ir īpašu paplašinātu kultūras pieminekļu aizsardzības zonu noteikšana. Tomēr Inspekcija neuzskata, ka aizsardzības zonas kultūras pieminekļiem būtu jānosaka pārspīlēti lielas, radot papildus administratīvo slogu. Latvijā telpiskās attīstības plānošana ir pietiekami attīstījusies, lai pašvaldības spētu pieņemt izvērtus lēmumus kvalitatīvas vides veidošanai.

Jelgavas pilsētas dome ir sevi pierādījusi vērtību saglabāšanā un jaunu vērtību radīšanā savā pilsētā. Tāpēc Inspekcija aicina Jelgavas pilsētas pašvaldību nepieļaut vietas nepiemērotu pārveidošanu, kas neatbilst tās ainaviskajām vērtībām.

 Foto - E. Šulcs