Par Rīgas pirmās termoelektrocentrāles kultūrvēsturisko vērtību

Par Rīgas pirmās termoelektrocentrāles kultūrvēsturisko vērtību

Industriālais objekts Rīgas TEC‑1 Viskaļu ielā 16 – Rīgas pirmā termoelektrocentrāle celta no 1954. līdz 1958. gadam. Tās vizuālais tēls ir atbilstošs attiecīgā perioda padomju laika arhitektūras tendencēm. Termoelektrocentrāle nav iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, jo tai piemīt samērā neliela kultūrvēsturiskā vērtība, tomēr tā ir sava laikmeta liecība un vietas zīme.

Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā nav iespējams iekļaut visas vērtības, bet tikai to nozīmīgāko daļu. Eiropas praksē tas nesasniedz pat 1% no visu ēku kopskaita. Diemžēl pēdējo gadu centieni iekļaut valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā padomju laika vēstures liecības saskārušies ar īpašnieku pretenzijām, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas lēmumus apstrīdot arī tiesā.

Šāda veida ēku liktenis atkarīgs no īpašnieka, attiecīgās industrijas nozares un vietējās pašvaldības izpratnes un ieinteresētības. Pašvaldībām ar saistošajiem noteikumiem ir iespējams saglabāt vērtības, kas raksturīgas konkrētajai vietai, bet neatbilst nacionālu vērtību statusam. Gandrīz vienmēr industriālā rakstura objektus iespējams saglabāt, tos piemērojot jaunai funkcijai.

  

Dr.arch. Jānis Zilgalvis
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Arhitektūras daļas vadītājs,
Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis