Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programma


Izsludināts Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas 2020. gadam 2. konkurss

Līdz 2020. gada 30. aprīlim valsts nozīmes kultūras pieminekļu īpašnieki vai valdītāji var iesniegt pieteikumus atklātā konkursā valsts finansējuma saņemšanai kultūras pieminekļu izpētei, konservācijai un restaurācijai.

Programmas mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu kultūras pieminekļu īpašniekiem objektu konservācijā un restaurācijā, līdzekļus pēc iespējas piešķirot plašākam objektu lokam visā Latvijā.

Konkursā prioritāti atbalstāma ir apdraudētā stāvoklī esošu kultūras pieminekļu neatliekama glābšana, kultūras pieminekļu oriģinālās substances un autentiskuma saglabāšana, kultūras pieminekļu izpēte, kā arī restaurācijas amatu apmācība un pieredzes pārņemšana. Maksimālais piešķiramais finansējuma apmērs vienam projektam ir līdz 20`000,00 EUR.

2020. gada 1.konkursā finansējums tika piešķirts 46 objektiem, piešķirot 350 400,- EUR

Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmā līdzekļus piešķir objektiem, kas ir pieejami sabiedrības apskatei un finansējuma piešķiršanas gadījumā īpašniekam jānodrošina pieejamība vēl 25 gadus. Saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību, 2020. gada konkursā piešķirtais finansējums jāapgūst līdz 2020. gada beigām.

Papildus informācija:
Attīstības daļas vadītājas vietniece Agnese Rupenheite (67228505,  Agnese.Rupenheite@mantojums.lv)

Dokumenti:
Konkursa nolikums (pdf)
Vērtēšanas kārtība (word)
Pieteikuma veidlapa (word)
Atskaites veidlapa (word)

Padomu lapa: finansējuma ieguves iespējas Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas ietvaros (pdf)

Informācija par programmas izpildi:

2020.gada programmas 1.konkursā piešķirtais finansējums
2019. gadā programmā piešķirtais finansējums
2018. gads - Saeimas mērķfinansējums un programmā piešķirtais finansējums 
2017. gads - Saeimas mērķfinansējums un programmā piešķirtais finansējums 
2016. gads 
2015. gads
2014. gads
2013. gads