Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programma


Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas uzdevums ir sekmēt pieminekļu izpēti, konservāciju un restaurāciju, kā arī citus ar pieminekļu aizsardzību saistītus pasākumus, nodrošinot līdzekļu sadali pēc iespējas plašākam objektu un pasākumu lokam, lai glābtu lielāku mantojuma apjomu. Programmā prioritāri atbalstāmi tādi pasākumi, kas visefektīvāk sekmē vērtību saglabāšanu cilvēka dzīves kvalitātes nodrošināšanai ilgtermiņā.

Konkurss finansējuma saņemšanai kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde izsludinājusi atklātu konkursu, lai saskaņā ar likuma Par kultūras pieminekļu aizsardzību 24.pantu, sniegtu valsts finansiālu atbalstu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu izpētei, konservācijai un neatliekamai restaurācijai.

Konkursā prioritāti atbalstāma ir apdraudētā stāvoklī esošu kultūras pieminekļu neatliekama glābšana, kultūras pieminekļu oriģinālās substances un autentiskuma saglabāšana, kultūras pieminekļu izpēte, kā arī restaurācijas amatu apmācība un pieredzes pārņemšana.

Finansējumu piešķir valsts un reģiona nozīmes kultūras pieminekļu īpašniekiem/valdītājiem, kuru īpašumā/valdījumā esošais kultūras piemineklis ir pieejams sabiedrības apskatei.Projektu konkursam var iesniegt Latvijā reģistrēti komersanti, biedrības vai nodibinājumi un pašvaldības.

2019. gadā finansējums kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai  piešķirts divos konkursos ar  projektu pieteikumu iesniegšanas termiņiem līdz 01.02.2019. uz pirmo konkursu un līdz 30.04.2019. uz otro konkursu.

Pieci procenti no konkursa kārtībā sadalāmā finansējuma – 27 750 Euro, paredzēti ārkārtas neplānotiem glābšanas darbiem sabiedrisko organizāciju īpašumā/valdījumā esošajos valsts un reģionālas nozīmes kultūras pieminekļos, kuru finansēšanas pieteikumus var iesniegt ārpus konkursa termiņa visa kalendārā gada laikā.

1. konkursā saņemts 141 pieteikums par kopējo summu 3 651 440,39 EUR, kas nedaudz vairāk kā desmit reizes pārsniedz pieejamā finansējuma apmēru. Konkursa ietvaros 48 objektiem piešķirts finansējums  25000,00 līdz 1200,00 EUR apmērā.  2. konkursā saņemti 76 pieteikumi par kopējo summu 896 762,35 EUR, kas vairāk kā četras reizes pārsniedz pieejamā finansējuma apmēru. Konkursā piešķirts finansējums 33 objektiem 180 750 EUR apmērā.

 

Vēršam uzmanību, ka, saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību, piešķirtais finansējums ir jāizlieto 2019.gada ietvaros.

Vairāk informācijas iespējams iegūt, sazinoties ar Kultūras mantojuma politikas daļas vadītājas vietnieci Agnesi Rupenheiti, tālr. 67326602, e-pasts: Agnese.Rupenheite@mantojums.lv vai speciālisti Ināru Bulu, tālr 67326602, e-pasts: Inara.Bula@mantojums.lv.

Informācija par programmas izpildi:

2018. gads - Saeimas mērķfinansējums un programmā piešķirtais finansējums

2017. gads - Saeimas mērķfinansējums un programmā piešķirtais finansējums 

2016. gads 
2015. gads
2014. gads
2013. gads