Normatīvie akti

Normatīvie akti

Latvijas kultūras vērtības aizsargā ne tikai likums par kultūras pieminekļu aizsardzību, bet arī ir spēkā esoši ES tiesiskie regulējumi par mākslas priekšmetu ievešanu, izvešanu un par nelikumīgi izvesto mākslas antikvāro priekšmetu atgriešanu. Latvija ir pievienojusies 1954. gada UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija) Konvencijai par kultūras vērtību aizsardzību bruņota konflikta gadījumā un 1970. gada UNESCO Konvencijai par kultūras priekšmetu nelikumīgas ievešanas, izvešanas un īpašumtiesību maiņas aizliegumu un novēršanu (turpmāk 1970. gada UNESCO Konvencija), stājās spēkā 2019. gada 21. aprīlī. 2019. gada 1. augustā Latvijā stājās spēkā 1995. gada UNIDROIT (International Institute for the Unification of Private Law, Starptautiskais privāttiesību unifikācijas institūts) Konvencija par zagtajiem vai nelikumīgi izvestajiem kultūras priekšmetiem (turpmāk 1995. gada UNIDROIT Konvencija).

Latvijā kultūras priekšmetu apriti regulē vairāki tiesību akti.

Likumi
Par kultūras pieminekļu aizsardzību
Krimināllikums
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums

Ministru Kabineta noteikumi

Noteikumi par kultūras pieminekļu, tajā skaitā valstij piederošo senlietu, mākslas un antikvāro priekšmetu izvešanu no Latvijas un ievešanu Latvijā
Noteikumi par valsts nodevu par kultūras pieminekļu, tajā skaitā valstij piederošo senlietu, pagaidu izvešanu un mākslas un antikvāro priekšmetu pilnīgu izvešanu un pagaidu izvešanu no Latvijas
Nelikumīgi izvesto mākslas un antikvāro priekšmetu atdošanas kārtība


Konvencijas
Eiropas konvencija arheoloģiskā mantojuma aizsardzībai
Konvencija par kultūras vērtību aizsardzību bruņota konflikta gadījumā
Eiropas kultūras konvencija
Konvencija par zagtajiem vai nelikumīgi izvestiem kultūras priekšmetiem
Konvencija par kultūras priekšmetu nelikumīgas ievešanas, izvešanas un īpašumtiesību maiņas aizliegšanu un novēršanu
Eiropas Padomes Konvencija par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām

Citi
Eiropas Savienības Padomes regula (EK) Nr.116/2009 par kultūras priekšmetu izvešanu
Eiropas parlamenta un padomes direktīva 2014/60/ES par no dalībvalsts teritorijas nelikumīgi izvestu kultūras priekšmetu atgriešanu un ar ko groza Regulu (ES) Nr.1024/2012 (pārstrādātā redakcija)
Eiropas parlamenta un padomes regula (ES) 2019/880 par kultūras priekšmetu ievešanu un importu

 
Padomi kultūras priekšmetu nelikumīgas aprites novēršanai (pdf)
Padomi mākslas un antikvāro priekšmetu tirgus dalībniekiem (pdf)
Apdraudēto Latvijas arheoloģisko senlietu katalogs (latviešuangļu un krievu valodās)
UNESCO rokasgrāmata "Sakrālā mantojuma aizsardzības nodrošināšana" (pdf)
Arheoloģija (pdf)

 

Attēls: I. Bula