Tiesību aktu projekti


Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumos Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu”” 

Dokumenta veids: Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk – Projekts)

Dokumenta nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumos Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu”

Politikas joma un nozare vai teritorija: Kultūras politikas joma; Kultūras mantojuma saglabāšana, Rīgas vēsturiskā centra aizsardzība.

Dokumenta mērķgrupas: Kultūras pieminekļu īpašnieki, valdītāji, lietotāji. Nekustamā īpašuma īpašnieki, valdītāji un lietotāji valsts aizsargājamās kultūras pieminekļu teritorijās un aizsardzības zonās. Pašvaldības un valsts institūcijas, kuras koordinē būvniecības procesu valstī.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība: Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumu Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.474) redakcija ir tapusi pirms 14 gadiem. Laika gaitā būtiski ir attīstījusies kultūras mantojuma aizsardzības politika, kas ir nostiprināta normatīvajos aktos. Līdz ar to ir nepieciešams veikt grozījumus MK noteikumos Nr.474, lai praksi padarītu saistošu administratīvā procesa dalībniekiem.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība: Projektu plānots izsludināt 2018. gada 18. janvāra Valsts sekretāru sanāksmē.

Dokumenti: Ministru kabineta noteikumu projekts, sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties: Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 punktam.

Pieteikšanās līdzdalībai: Viedokli par Projektu rakstiski var iesniegt līdz 2018. gada 5.februārim, nosūtot to uz e-pasta adresi: vkpai@mantojums.lv, Vivita.Viksna@mantojums.lv vai Baiba.Valentinovica@mantojums.lv. Iesniedzot viedokli par Projektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

Atbildīgā amatpersona: Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītāja vietniece Vivita Vīksna (tālr. 67213113, Vivita.Viksna@mantojums.lv).

 

Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 8.marta noteikumos Nr.127 „Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi”” 

Dokumenta veids: Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk – Projekts)

Dokumenta nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 8. marta noteikumos Nr.127„Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi”

Politikas joma un nozare vai teritorija: Kultūras politikas joma; Kultūras mantojuma saglabāšana, Rīgas vēsturiskā centra aizsardzība

Dokumenta mērķgrupas: Fiziskas un juridiskas personas, kurām pieder nekustamais īpašums Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā, un kas tajā veic būvniecību. Rīgas vēsturiskā centra un aizsardzības zonas pārvaldībā iesaistītās valsts un pašvaldību institūcijas, piemēram, Rīgas pilsētas pašvaldība, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība: Projekts izstrādāts, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2004. gada 8. marta noteikumu Nr.127„Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi” regulējuma atbilstību Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumam, kurā ar veiktajiem grozījumiem, kas stājās spēkā 2017. gada 1. jūnijā, nodrošināta Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma normu saskaņošana ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu un tajā noteikto teritorijas attīstības plānošanas aktuālo regulējumu. Projektā papildus ietvertais regulējums paredz pilnveidot Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas MK noteikumu Nr.127 piemērošanas procesā identificētās procedūras un citus nosacījumus Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības jomā.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība: Projektu plānots izsludināt 2018. gada 18. janvāra Valsts sekretāru sanāksmē.

Dokumenti: Ministru kabineta noteikumu projekts, sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties: Projekts izskatīts Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes 2018.gada 10.janvāra sēdē.Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 punktam.

Pieteikšanās līdzdalībai: Viedokli par Projektu rakstiski var iesniegt līdz 2018. gada 5.februārim, nosūtot to uz e-pasta adresi: vkpai@mantojums.lv, Vivita.Viksna@mantojums.lv vai Baiba.Valentinovica@mantojums.lv. Iesniedzot viedokli par Projektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

Atbildīgā amatpersona: Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītāja vietniece Vivita Vīksna (tālr. 67213113, Vivita.Viksna@mantojums.lv).