Arheoloģijas un vēstures daļa


Arheoloģijas un vēstures daļas darbības mērķis ir nodrošināt Inspekcijai normatīvajos aktos noteikto funkciju īstenošanu arheoloģijas, vēstures un industriālā mantojuma vērtību saglabāšanā. 

Arheoloģijas un vēstures daļa apzina arheoloģijas, vēstures un industriālā mantojuma vērtības, izstrādā priekšlikumus principiem arheoloģijas, vēstures un industriālā mantojuma saglabāšanai un iekļaušanai mūsdienu dzīves apritē, atbilstoši pārvaldē noteiktai kārtībai gatavot kultūras pieminekļu uzskaites dokumentāciju, kā arī priekšlikumus izmaiņām Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, piedalās kultūras pieminekļu pārveidošanas kontroles darbā, piedalās kultūras pieminekļu kultūrvēsturiskās vērtības noteikšanā atbilstoši Daļas kompetencei, popularizē kultūras mantojumu atbilstoši daļas kompetencei un pārvaldes kultūras mantojuma aizsardzības politikai, izvērtē teritorijas plānojumus.

E-pasts arheologija@mantojums.lv, tālrunis 67228503

Vadītāja  Sandra Zirne 66164787  sandra.zirne@mantojums.lv    
Speciālists  Arnis Āboltiņš 67228503  arnis.aboltins@mantojums.lv              
Speciāliste  Egita Lūsēna 67228503   egita.lusena@mantojums.lv
Speciālists  Jānis Meinerts 67228503   janis.meinerts@mantojums.lv
Speciālists  Raimonds Rozenvalds 67228503   raimonds.rozenvalds@mantojums.lv
Eksperts  Juris Urtāns 67228503   juris.urtans@mantojums.lv