Arhitektūras daļa


Arhitektūras daļas darbības mērķis ir nodrošināt Pārvaldei normatīvajos aktos noteikto funkciju īstenošanu arhitektūras un nekustamā mākslas mantojuma, kā būtiskas telpiskās vides sastāvdaļas, vērtību saglabāšanā.

Arhitektūras daļa apzina arhitektūras (tai skaitā, pilsētbūvniecības un tautas celtniecības) un nekustamā mākslas mantojuma vērtības, izstrādā priekšlikumus principiem arhitektūras un nekustamā mākslas mantojuma saglabāšanai un iekļaušanai mūsdienu dzīves apritē, atbilstoši Pārvaldē noteiktai kārtībai gatavot arhitektūras un nekustamā mākslas mantojuma uzskaites dokumentāciju, kā arī priekšlikumus izmaiņām Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, piedalās arhitektūras un nekustamā mākslas mantojuma objektu pārveidošanas kontroles darbā, pieņem lēmumus par ēku, kas vecākas par piecdesmit gadiem un nav valsts aizsargājami kultūras pieminekļi (nav kultūras pieminekļa daļa vai neatrodas kultūras pieminekļu aizsardzības zonā), nojaukšanas pieļaujamību, analizējot objektu kultūrvēsturisko vērtību, ņemot vērā arī apkārtējās vides kontekstu, piedalās arhitektūras un nekustamo mākslas pieminekļu kultūrvēsturiskās vērtības noteikšanā, popularizē arhitektūras un nekustamo mākslas mantojumu atbilstoši Pārvaldes kultūras mantojuma aizsardzības politikai, izvērtē teritorijas plānojumus.

 

 vadītājs   Jānis Zilgalvis  67212565  janis.zilgalvis@mantojums.lv
 vadītāja vietniece  Marina Levina 66164788  marina.levina@mantojums.lv
 speciālists  Aivars Igals 67223328  aivars.igals@mantojums.lv
 speciāliste  Jana Grostiņa 67223328  jana.grostina@mantojums.lv
 speciāliste  Ligita Silkāne 66164788  ligita.silkane@mantojums.lv
 eksperte pilsētplānošanā  Inguna Jekale 67223328 inguna.jekale@mantojums.lv
 eksperte, arhitekte  Liesma Markova 66164788  liesma.markova@mantojums.lv
 eksperts,mākslas vēsturnieks  Rihards Pētersons 67223328  rihards.petersons@mantojums.lv               
 speciālists  Nauris Piļāns 67223328  nauris.pilans@mantojums.lv