Iesniegumu formas


 

Pamatojoties uz Elektronisko dokumentu likuma 3. panta pirmo daļu, Inspekcijas pakalpojums personai tiek sniegts, ja iesniegums saņemts elektroniski. Personām ir iespēja iesniegt dokumentus elektroniski, ja tie noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām par elektronisku dokumentu noformēšanu (ar drošu elektronisko parakstu), nosūtot uz pārvaldes e-pastu pasts@mantojums.lv.

 

Elektronisko būvprojektu iesniegšana Inspekcijā

Formāts: portatīvā dokumenta (PDF) formātā vai portatīvā dokumenta formātā ilglaicīgai glabāšanai (PDF/A). Elektroniskā dokumenta nosūtīšanai vai saglabāšanai elektronisko datu nesējos var izmantot EDOC formāta pakotni.

Iesniegšana: nosūtot uz elektroniskā pasta adresi pasts@mantojums.lv:

  • pievienojot elektroniskā būvprojekta datni, kas nepārsniedz 50 MB (megabaitus);
  • iesniegumā norādot lejupielādes adresi no publiskas interneta vietnes.

Būvprojektam jābūt parakstītam ar projekta vadītāja (izstrādātāja) drošu elektronisko parakstu. Iesniegumam un būvprojektam jābūt diviem atsevišķiem dokumentiem, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi par dokumenta cauršūšanu vai caurauklošanu elektroniskajam dokumentam nodrošina, cauršujamos vai caurauklojamos dokumentus parakstot kopā kā vienu datni.

Ja iesniegto būvprojektu pārvaldes akceptējusi ar drošu elektronisko parakstu, saskaņojuma spiedogi netiek pārnesti uz papīra formātu (iesniedzēja papildus iesniegtām ģenerālplāna lapām u.c.)