Kustamā mantojuma un restaurācijas metodikas daļa


Kustamā mantojuma un restaurācijas metodikas daļas darbības mērķis ir nodrošināt kustamā mantojuma vērtību saglabāšanu, kā arī radīt un ieviest kultūras mantojuma ilglaicīgai un kvalitatīvai saglabāšanai nepieciešamās restaurācijas metodiku.

Kustamā mantojuma un restaurācijas metodikas daļa apzina kustamā mantojuma vērtības, atbilstoši Inspekcijā noteiktai kārtībai gatavo kustamā mākslas mantojuma uzskaites dokumentāciju, kā arī priekšlikumus izmaiņām Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, izstrādā un ievieš kultūras mantojuma ilglaicīgai un kvalitatīvai saglabāšanai nepieciešamās restaurācijas metodiku, sadarbībā ar Inspekcijas struktūrvienībām izstrādā kultūras pieminekļu kultūrvēsturiskās vērtības noteikšanas metodiku tai nodarītā zaudējuma aprēķinam un sniedz atzinumus par kultūras pieminekļu kultūrvēsturisko vērtību, piedalās kultūras pieminekļu pārveidošanas kontroles darbā un atļauju (atzinumu) sagatavošanā, atbilstoši Inspekcijas kultūras mantojuma aizsardzības politikai popularizē kustamo mākslas mantojumu, nodrošina ekspertu atbalsta funkcijas un sniegt konsultācijas, kā arī metodisku palīdzību par Daļas kompetences jautājumiem Inspekcijas struktūrvienībām, organizatoriski nodrošina Inspekcijas ekspertu padomju darbu saistībā ar Daļas kompetences jautājumiem, izsniedz atļaujas un izziņas mākslas un antikvāro priekšmetu izvešanai uz ārvalstīm, kā arī organizēt nelikumīgi izvesto kultūras priekšmetu atdošanas procedūru.

 

vadītāja  Dace Čoldere   67213864 dace.coldere@mantojums.lv
mākslas priekšmetu eksperte Liāna Liepa  67224519 liana.liepa@mantojums.lv
eksperte Agnese Černaja  66164798 agnese.cernaja@mantojums.lv
eksperte Anita Bistere   67224519 anita.bistere@mantojums.lv
eksperts Dāvis Barbars  67213864 davis.barbars@mantojums.lv 
eksperts Pēteris Blūms  67213864  
eksperte Rūta Kaminska   67213864 ruta.kaminska@mantojums.lv
jurists Ēriks Grinbergs  66164798 eriks.grinbergs@mantojums.lv
speciāliste Ieva Jekševica  67213864 ieva.jeksevica@mantojums.lv
speciāliste Māra Maija Vēbere  66164798 mara.maija.vebere@mantojums.lv