Normatīvie akti


Likumi

Latvijas Republikas Satversme
Par kultūras pieminekļu aizsardzību
Civillikums. Trešā daļa. Lietu tiesības
Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums
Doma baznīcas un klostera ansambļa likums
Krimināllikums
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss
Valsts pārvaldes iekārtas likums
Administratīvā procesa likums
Teritorijas attīstības plānošanas likums
Būvniecības likums
Aizsargjoslu likums
Likums “Par nekustamā īpašuma nodokli”
Valsts kultūrkapitāla fonda likums
Likums “Par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām”
Reliģisko organizāciju likums
Likums “Par zemes dzīlēm”
Likums “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”
Likums “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
Ķemeru nacionālā parka likums
Gaujas nacionālā parka likums
Likums “Par pašvaldībām”
Likums “Par Latvijas nacionālo un etnisko grupu brīvu attīstību un tiesībām uz kultūras autonomiju”
Likums “Par Latvijas Nacionālo bibliotēku”
Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likums
Arhīvu likums
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums

Ministru Kabineta noteikumi

Nelikumīgi izvesto mākslas un antikvāro priekšmetu atdošanas kārtība
Kultūras ministrijas nolikums
Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes nolikums
Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta
Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi
Noteikumi par valsts nozīmes kultūras pieminekļu pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem
Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu
Noteikumi par kultūras pieminekļu, tajā skaitā valstij piederošo senlietu, mākslas un antikvāro priekšmetu izvešanu no Latvijas un ievešanu Latvijā
Noteikumi par valsts nodevu par kultūras pieminekļu, tajā skaitā valstij piederošo senlietu, pagaidu izvešanu un mākslas un antikvāro priekšmetu pilnīgu izvešanu un pagaidu izvešanu no Latvijas
Kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika
Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi
Ēku būvnoteikumi
Vispārīgie būvnoteikumi
Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes nolikums
Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības fonda līdzekļu pārvaldīšanas un izlietošanas kārtība
Doma baznīcas un klostera ansambļa aizsardzības noteikumi
Īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas "Abavas ieleja" nolikums
Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta – nolikums
Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgums par noteiktu kultūras mantojuma objektu aizsardzību un saglabāšanu 
Noteikumi par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par noteiktu kultūras mantojuma objektu aizsardzību un saglabāšanu
Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi
Rīgas doma padomes nolikums
Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība
Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti
Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem
Noteikumi par būvju klasifikāciju
Aizsargjoslu ap kapsētām noteikšanas metodika
Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā
Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža
Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi
Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta – aizsardzības kārtība

Ministru kabineta rīkojumi

Par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes sastāvu
Par īpaši aizsargājamas kultūrvēsturiskas teritorijas "Abavas ieleja" izveidošanu
Par Rīgas Doma padomes sastāvu
Par valsts nekustamā īpašuma Gaismas prospektā 2/6, Ogrē, Ogres novadā, nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā
Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas Stradiņa universitātes īpašumā

Konvencijas

Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību
Eiropas konvencija arheoloģiskā mantojuma aizsardzībai
Konvencija Eiropas arhitektūras mantojuma aizsardzībai
Konvencija par kultūras vērtību aizsardzību bruņota konflikta gadījumā
Eiropas Padomes Vispārējā konvencija par kultūras mantojuma vērtību sabiedrībai
Eiropas kultūras konvencija
Eiropas ainavu konvencija
Konvencija par zagtajiem vai nelikumīgi izvestiem kultūras priekšmetiem
Konvencija par kultūras priekšmetu nelikumīgas ievešanas, izvešanas un īpašumtiesību maiņas aizliegšanu un novēršanu

Citi

Eiropas Savienības Padomes regula (EK) Nr.116/2009 par kultūras priekšmetu izvešanu
Eiropas parlamenta un padomes direktīva 2014/60/ES par no dalībvalsts teritorijas nelikumīgi izvestu kultūras priekšmetu atgriešanu un ar ko groza Regulu (ES) Nr.1024/2012 (pārstrādātā redakcija)
Eiropas parlamenta un padomes regula (ES) 2019/880 par kultūras priekšmetu ievešanu un importu
Darbības pamatnostādnes Pasaules mantojuma konvencijas īstenošanai
Starptautiskā kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centra statūti