Sakrālā mantojuma saglabāšanas programma

Sakrālā mantojuma saglabāšanas programma

Tuvojas noslēgumam 2018. gada Sakrālā mantojuma finansēšanas programma. Programmas ietvaros tika piešķirts finansējums 1 000 000,00 Eur 28 baznīcu restaurācijai vai dokumentācijas izstrādei.

10 baznīcām sagatavota restaurācijas dokumentācija, kas turpmāk palīdzēs kvalitatīvi restaurēt objektus. Pārējos objektos veikti atjaunošanas darbi, no kuriem ievērojamākie ir Līksnas katoļu baznīcas jumta atjaunošana, Pļaviņu luterāņu baznīcas jumta konstrukciju atjaunošana, Liepājas Lutera luterāņu baznīcas jumta atjaunošana.

Sakrālā mantojuma finansēšanas programma ir devusi nozīmīgu ieguldījumu sakrālā kultūras mantojuma saglabāšanā Latvijā, palīdzējusi glābt no bojāejas kultūras pieminekļus, ko pašu draudžu spēkiem nav bijis iespējams.

 

2018.gada 1. janvārī stājās spēkā  Sakrālā mantojuma finansēšanas likums, kas radīts, lai nodrošinātu valsts finansiālu atbalstu sakrālā mantojuma finansēšanai.

Finansējumu var saņemt valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā esošu kulta celtņu, tajā skaitā Latvijas dievnamu, klosteru kapelu, lūgšanu namu un reliģisko rituālu priekšmetu izpētei, atjaunošanas projektu izstrādei, konservācijai, restaurācija, remontam un citiem atjaunošanas darbiem.

Sakrālā mantojuma programmu gatavo un finansējuma sadalījumu apstiprina Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, balstoties uz priekšlikumiem sakrālā mantojuma objekta iekļaušanai sakrālā mantojuma finansēšanas programmā, kurus iesniegušas reliģiskās savienības (baznīcas) vai reliģiskās organizācijas, kuras neietilpst nevienā reliģiskajā savienībā. 

Kultūras ministre ir apstiprinājusi Sakrālā mantojuma padomes sastāvu un nolikumu. Pārvalde Sakrālā mantojuma finansēšanas programmu apstiprina pēc Sakrālā mantojuma padomes viedokļa izvērtēšanas. 

Dokumenti